Copyright & Disclaimer

Copyright

Copyright © 2015 Marisa (MJ) Evelo, www.asterisa.nl.

Voor alle informatie op deze website als ook alle producten die je op deze website kunt bestellen geldt een copyright.
Er mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden voor druk of kopie op welke wijze dan ook na voorafgaande schrijftelijk toestemming van Marisa (MJ) Evelo. Hiervoor kun je contact met haar opnemen via het contactformulier.

Alleen voor de geschreven artikelen zoals deze worden vermeld op de webpagina publicaties geldt het volgende: deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel doorgegeven worden. De gebruiker dient de vermelding “Copyright © 2014 Marisa (MJ) Evelo, www.asterisa.nl” toe te voegen aan al het te publiceren materiaal.
Ik dank je voor het doorgeven van dit Licht.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo aan haar site besteden, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten, e.d. gepubliceerd is of wordt. Zij zijn deels afhankelijk van externe bronnen, en hoewel ze deze zo veel mogelijk verifieert kan er onbedoeld een onzorgvuldig- en/of onjuistheid optreden. Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn zij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site verkregen is. Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.