Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo aan haar site besteden, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten, e.d. gepubliceerd is of wordt. Zij zijn deels afhankelijk van externe bronnen, en hoewel ze deze zo veel mogelijk verifieert kan er onbedoeld een onzorgvuldig- en/of onjuistheid optreden.

Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn zij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site verkregen is.

Asterisa en haar vertegenwoordiger M.J. Evelo kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.